Album By The Passion of Anna

ตะโกน

คำร้อง : ภูริทัต ธีรเชษฐมงคล

ทำนอง : ภูริทัต ธีรเชษฐมงคล

เรียบเรียง : The Passion of Anna

 

ปล่อยมันไป เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง

ไม่เป็นไร ยังไม่ตาย ลองอีกครั้ง

 

ถ้าอึดอัด ไม่สบายใจ ลองปล่อยมันไป

ถ้าหากเธอ ไม่รู้วิธี ก็ลองตะโกนดีไหม

 

ว่า... อ่า อา อ๊า ก็แค่ร้องตะโกน

ไม่ต้องมีความหมาย

อ่า อา อ๊า... อ๊า อี ย่า อ๊า อี ย่า อ๊า อี ยา อ่า อา

อ่า อี ย่า อ๊า...

 

ถ้าอึดอัด ไม่สบายใจ ลองปล่อยมันไป

ถ้าหากเธอ ไม่รู้วิธี ก็ลองตะ

เนื้อเพลง                 ตะโกน

คำร้อง                     ภูริทัต ธีรเชษฐมงคล

ทำนอง                    ภูริทัต ธีรเชษฐมงคล

เรียบเรียง                The Passion of Anna

 

ปล่อยมันไป เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง

ไม่เป็นไร ยังไม่ตาย ลองอีกครั้ง

 

ถ้าอึดอัด ไม่สบายใจ ลองปล่อยมันไป

ถ้าหากเธอ ไม่รู้วิธี ก็ลองตะโกนดีไหม

 

ว่า... อ่า อา อ๊า ก็แค่ร้องตะโกน

ไม่ต้องมีความหมาย

อ่า อา อ๊า... อ๊า อี ย่า อ๊า อี ย่า อ๊า อี ยา อ่า อา

อ่า อี ย่า อ๊า...

 

ถ้าอึดอัด ไม่สบายใจ ลองปล่อยมันไป

ถ้าหากเธอ ไม่รู้วิธี ก็ลองตะโกนดีไหม

 

ว่า... อ่า อา อ๊า ก็แค่ร้องตะโกน

ไม่ต้องมีความหมาย

อ่า อา อ๊า... อ๊า อี ย่า อ๊า อี ย่า อ๊า อี ยา อ่า อา

อ่า อี ย่า อ๊า...

โกนดีไหม

 

ว่า... อ่า อา อ๊า ก็แค่ร้องตะโกน

ไม่ต้องมีความหมาย

อ่า อา อ๊า... อ๊า อี ย่า อ๊า อี ย่า อ๊า อี ยา อ่า อา

อ่า อี ย่า อ๊า...